လက်ရှိစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုလေ့လာခြင်း သုတေသနအစီရင်ခံစာ (၂၀၂၂ ခုနှစ်)