ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပဒေမျာ – 1943 Japan Era Constitution