ဖက်ဒရယ်စနစ်များရှိ အမျိုးသား(အထက်)လွှတ်တော်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ