ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်နေဆဲအခြေအနေရှိ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ဒီဇိုင်း