နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ (၂၀၂၃ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်)