အသုံးဝင်သောစာအုပ်များ

၁၉၄၉ လက်နက်အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုယာယီအက်ဥပဒေ ၁၉၅၁ လက်နက်ပြင်ဆင်မှုဥပဒေ ၁၉၇၈ လက်နက်အက်ဥပဒေ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၉ စည်ပင်ဥပဒေ ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ သစ်တောဥပဒေ လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ...